Kalamazū Latviešu Baznīca

Par mums

Draudzes misija: Mūsu draudze pastāv, lai caur Dieva vārdu vairotu ticību, cerību un mīlestību visos kristīgajos latviešos un ikvienā, kas vēlas būt mūsu vidū.

Dievkalpojumi
Svētdienās 10:00 no rīta

 

“Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! Vienprātība ir kā dārga eļļa, kas izlieta uz Ārona galvas, notek uz viņa bārdas, un uz viņa drēbju vīlēm. Vienprātība ir kā rasa kas nokrīt no Hermona kalna uz Ciānas kalniem, jo tur tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi.”

Psalms 133

2017 Christmas Eve Service

Latvian Church Service – January 6 2018 from Michael Hansen on Vimeo.

** Please visit the Latvian Evangelical Lutheran United Church Vimeo page to view all previous videos.

 https://tinyurl.com/KalLatCh

 

 

Draudzes vēsture

Latviešu ev. lut. apvienotā draudze Kalamazū nodibinājas, kad abas agrākas Kalamazū latviešu draudzes apvienojās 1995. gadā.

Ierodoties Kalamazū pēc bēgļu gaitām Vācijā, 1949.g. 1. decembrī nodibināja Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzi, kuŗā līdz pensijā aiziešanai 1991.g. kalpoja prāv. Jānis Turks. Sākuma gados draudzes dievkalpojumi notika īrētā baznīcā, ko īrēja no Trinity Lutheran draudzes līdz 1961. gadam, kad draudze uzcēla savu baznīcu. Pēc 1991. gada draudzi apkalpoja māc. Leons Vīksne.

Kalamazū Latviešu ev. lut. draudze nodibinājās 1950.g. 12. augustā. Mazliet vairāk kā gadu to apkalpoja māc. Kristaps Hermanis no Grand Rapidiem. 1951. gadā draudze par savu mācītāju ievēlēja māc. Arturu Piebalgu, kuŗš ieradās Kalamazū 1952. gada sākumā un kalpoja draudzē līdz 1985. gadam, kad aizgāja pensijā. No 1985. gada draudzē sāka kalpot mācītājs Leons Vīksne. Iesākuma gados draudze lietoja Zion Lutheran amerikāņu baznīcu, bet jau 1965. gadā tā nopērk savu dievnamu pie Portage un Lake ielas. Tur arī 1954. gadā bija iegādāts draudzes nams Rose ielā.

1991.g. māc. Leons Vīksne sāka apkalpot abas draudzes un pārcēlās uz dzīvi Kalamazū. Tad sākās draudžu apvienošanās sarunas, kas noveda pie kopējās draudzes nodibināšanas. Apvienotā draudze oficiāli sāka darboties 1995.g. 1. janvārī. Bijušās Kalamazū draudzes māju un baznīcu pārdeva, un Apvienotās draudzes dievkalpojumi tagad notiek Sv. Jāņa baznīcā. Mācītājam Leonam Vīksnem aizejot pensijā, no 2004.g. 1. janvāra līdz 2013.gada 31. decembrim kalpoja mācītāja Biruta Puiķe Wilson. 2014. gada oktobrī draudze nolēma aicināt mācītaju Aiju Graham kā draudzes garīgo vadītāju un viņa šo darbu sāka 2015. gada 5. janvārī.

Regulārie draudzes dievkalpojumi notiek tikai latviešu valodā. Izņēmumu gadījumi ir kristības, kāzas, bēres, vai citi draudzes notikumi kur piedalās lielāks skaits tikai angliski runājošo. Lidz šim, tas draudzes locekļu skaits kas vēlās dievkalpojumus angļu valodā, vēl neattaisno maiņu pašreizējai kārtībai.

Baznīcas Vadītāji

Mācītāja:

Aija Graham
517-614-4853
aija_graham@comcast.net


 

Draudzes priekšniece:

Anita Grīviņš


Dāmu komitejas priekšniece:

Mārīte Grīnberga
269-244-5691
mammagrin@aol.com

 

 

Dāmu komiteja

Latviešu ev.-lut. apvienotās draudzes Kalamazū
Dāmu komitejas darbības noteikumi

Dāmu komitejā sastāv visas iesvētītās draudzes locekles. Komitejas vadība ievēlama no balstiesīgo locekļu vidus uz vienu gadu un tā sastāv no priekšnieces, sekretāres un kasieres.

Dāmu komiteja ir draudzes sastāvdaļa un sadarbojas ar draudzes mācītāju, valdi, latviešu skolu, skautu un gaidu organizācijām. Sēdēs var piedalīties draudzes mācītājs un draudzes priekšnieks. Komitejas uzdevums ir draudzes dzīves sekmēšana, palīdzot draudzes garīgās un materiālās dzīves veicināšanā, kas izteicas līdzekļu vākšanā—sarīkojumu rīkošanā, veco ļaužu un slimnieku apmeklēšanā un citāda veida palīdzībā.

Par dāmu komitejas līdzekļu izlietošanu lemj komiteja. Dāmu komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Dāmu komitejas vēlēšanu sapulci sasauc dāmu komitejas priekšniece. Komitejas vadība katru gadu sastāda darbības pārskatu. Komitejas kasi revidē draudzes revizijas komisija. Darbības noteikumus apstiprina draudzes valde.

Dāmu komitejas likvidācijas gadījumā visi dokumenti, nauda un manta nododami draudzes valdei.