DV-LV

 

 

Informācija par Daugavas Vanagiem

DVLogo

DV – Uzdevumi un mērķi

Latviešu aprūpes biedrība Daugavas Vanagi (DV) ir bezpeļņas, nevalstiskā, labdarības, biedru organizācija ar uzdevumiem:

  • Pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāšanai;
  • Kopt un uzturēt latviešu starpā varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju;
  • Palīdzēt grūtības nonākušiem tautiešiem;
  • Atbalstīt un veicināt latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes attīstību;
  • Aizstāvēt Latvijas neatkarību un brīvību;
  • Stiprināt ticību Latvijas valstij, tās demokrātiskās iestādēs, cilvēku tiesībās un brīvībai;
  • Godināt visus karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību;
  • Sadarboties ar cilvēkiem no citām tautām kopējo interešu un mērķu sekmēšanai.

DV – Biedri

Par DV biedru var kļūt katrs kas atbalsta DV mērķus un darbību. Aktīvie biedri, kam ir balsstiesības vietējo DV apvienību sapulcēs, kā arī citās statūtos paredzētās vēlēšanas, ir tādi kas sasnieguši 18 gadu vecumu. DV biedri ir arī sadalāmi vienā vai vairākās sekojošās kategorijās: “Vanadzēni” – zem 16 gadu vecumu; DV Jaunatne – no 16 līdz 30 gadu vecumam; un Aktīvie biedri – kam 18 gadi un vecāki. Sievietes ir ari biedri “Vanadzēs”. Pēc DV iestāšanās lūguma iesniegšanas, potenciālos biedrus uzņem pēc tam kad tos apstiprina vietējā DV apvienības valde ar 2/3 balsu vairākumu.

DV – Organizatoriskā struktūra

Organizācijas Daugavas Vanagi pamatā ir vietējās Daugavas Vanagu (DV) apvienības un kopas, kas atrodas kur latvieši mīt Amerikas Savienotās Valstīs, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Rietumeiropā un pašā Latvijā. Katras valsts DV apvienības sastāv valsts mēroga DV zemes valdē. Amerikas Savienotās Valstīs tā ir Daugavas Vanagi, ASV (DV-ASV). Visas DV zemes valdes sastāv pasaules mēroga DV Centrālā valdē. Daugavas Vanadzes (sieviešu palīgdarbības organizācija) pamatā arī ir vietējās Vanadžu kopas, kas sadarbojās ar savām vietējām DV apvienībām un kopām. Vanadzēm ir savi zemes un pasaules mēroga organizācijas. Kopā Daugavas Vanagi un Vanadzes veido DV saimi.

Katru gadu, DV apvienības un kopas ASV izrauga delegātus uz Delegātu sapulci, kas notiek aprīlī vai maijā. Delegātu sapulce ievēl DV-ASV Zemes valdi. Zemes valdē darbojās valdes priekšnieks, sekretārs, kasieris un vairāki nozaru vadītāji. Ir nozares aprūpei, biedrzinim, ideoloģijai, informācijai, kultūrai, sportam, Vanadzēm un jaunatnei. Zemes valdei klāt darbojas vairākas komisijas.

DV – Sarīkojumi un nodarbības

Vietējās DV apvienības un kopas rīko dažāda veida nodarbības par labu saviem biedriem un vietējai sabiedrībai. To skaitā ir koncerti, dzejas lasījumi, referāti, video izrādes, teātra izrādes, izbraukumi, izstādes, tirdziņi, un sporta spēles. Arī tiek rīkoti piemiņas, svētku, labdarības un citas sanāksmes. Dažas apvienības sponsorē teātru kopas, tautas deju kopas, skautu un gaidu vienības, dziesmu grupas un bibliotēkas.

DV – Labdarības un palīdzības darbs

DV ASV un katra DV apvienība un kopa sniedz dažāda veida atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušiem tautiešiem Latvijā un visās zemēs kur DV ir aktīva. Starp tiem, kas saņem šo palīdzību ir vecie ļaudis, slimie, invalīdi, daudzbērnu ģimenes un bāreņi. Sevišķu vērību piegriež bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm. Pabalstus arī dod slimnīcām, bērnu namiem un labdarības fondiem.

DV – Atbalsts kultūrai, izglītībai un jaunatnei

DV ASV un katra DV apvienība un kopa arī atbalsta latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes audzināšanu. Atbalstu dod latviešu skolām (Latvijā un citās zemēs), vasaras vidusskolām, stipendijām un vasaras nometnēm.

DV – Izglītojot pasaules publiku par vēsturiskiem jautājumiem

DV uzskatā, cilvēkiem visā pasaulē ir jāzina un jārespektē patiesību par Latvijas vēsturi, it sevišķi par notikumiem Padomju un Nacistu okupācijas laikā. Tādēļ DV-ASV un vietējās DV apvienības un kopas atbalsta: Latvijas Brīvības pieminekļa atjaunošanu; Latvijas okupācijas muzeju; Lestenes kapu Kurzemē izveidošanu; Komunisma upuru pieminekļa veidošanu Vašingtonā, DC; un dažādus centienus izglītot pasaules publiku par visiem Latvijas 20. gadsimta vēstures aspektiem.

DV – Nepolītiska, nevalstiska, bezpeļņas organizācija

Daugavas Vanagi nepieslējās nevienai polītiskajai partijai vai grupējumam, bet ikreiz atbalsta tos, kas rīkojas saskaņā DV organizācijas idejām un mērķiem.

Latvian Association Daugavas Vanagi, ASV, Inc. ir reģistrēta labdarības un bezpeļņas organizācija zem ASV nodokļu likumu panta 501 (c) 3. Visi ziedojumi ir novelkami no ienākumiem rēķinot nodokļus federālo un štatu likumu robežās.

Daugavas Vanagi Kalamazū Valdes locekļi

Zigfrīds Jirgens
Zeltīte Bērziņš
Daina Melbārdis
Anna Vaseris
Irēne Geisler
Anita Gaudio
Maiga-Regīna Auziņš
Sniedze Ruņģis

Anita Gaudio, Maiga-Regīna Auziņš, Daina Melbārdis, Zigfrīds Jirgens, Zeltīte Bērziņš, Anna Vaseris, Irēne Geisler, (iztrūkst: Sniedze Ruņģis)
Anita Gaudio, Maiga-Regīna Auziņš, Daina Melbārdis, Zigfrīds Jirgens, Zeltīte Bērziņš, Anna Vaseris, Irēne Geisler, (iztrūkst: Sniedze Ruņģis)
Kalendārs

Pasākumu kalendārs

Kalamazu Daugavas Vanagi