Draudzes dzīve

 

 

Dāmu komiteja

Latviešu ev.-lut. apvienotās draudzes Kalamazū
Dāmu komitejas darbības noteikumi

Dāmu komitejā sastāv visas iesvētītās draudzes locekles. Dāmu komiteja ir draudzes sastāvdaļa un sadarbojas ar draudzes mācītāju, valdi, latviešu skolu, skautu un gaidu organizācijām. Komitejas uzdevums ir draudzes dzīves sekmēšana, palīdzot draudzes garīgās un materiālās dzīves veicināšanā, kas izteicas līdzekļu vākšanā—sarīkojumu rīkošanā, veco ļaužu un slimnieku apmeklēšanā un citāda veida palīdzībā.

Par dāmu komitejas līdzekļu izlietošanu lemj komiteja. Dāmu komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Dāmu komitejas vēlēšanu sapulci sasauc dāmu komitejas priekšniece. Komitejas vadība katru gadu sastāda darbības pārskatu. Komitejas kasi revidē draudzes revizijas komisija. Darbības noteikumus apstiprina draudzes valde.

Dāmu komitejas likvidācijas gadījumā visi dokumenti, nauda un manta nododami draudzes valdei.

Draudzes dzīve

BĪBELES STUNDAS – Mūsu draudzē ik mēnesi notiek Bībeles stundas, kas pulcina ap 12- 15 interesentus. Mēs pārrunājam dažādas, interesantas, plašas tēmas, kas liek dziļāk ieskatīties Bībeles tekstos, saprast kopsakarības. Mēs nebaidāmies jautāt, arī kritiski analizēt un saprast vienmēr dziļāko. Baznīctēvs Origens bija teicis, ka Bībeli var lasīt un saprast četros līmeņos. Pirmais – burtiskais, literārais sapratnes līmenis. Tekstu var lasīt kā hroniku, vēstījumu, vēsturisku faktu. Bet, tikai tā vien lasot, šie notikumi ir “ārpus mums”, tas ir par citu problēmām un citu situācijām. Otrs veids – morālais līmenis. Lasot Bībeli ar šā līmeņa acīm, vienmēr jautāsim: ko darīja citi, ko pauž viņu rīcība? Šī pieeja jau sāk katram jautāt: ko šis Bībeles teksts māca par manu rīcību? Trešais līmenis ir simboliskais, alegoriskais. Tas sāk atklāt kādu galveno vadmotīvu Svētajos Rakstos. Un pēdējais līmenis ir mistiskais. Kad lasot Svētos Rakstus, sākam apjaust, ka tur visi apraktītie notikumi un sajūtas mistiskā veidā piepildās arī mūsos. Līdz ar to mēs sākam attiecināt Bībelē teikto ļoti personiski uz sevi. Tekstu sākam lasīt caur savu iekšējo pasauli. Savās Bībeles stundās mēs mēģinām pieskarties visiem četriem teksta analizēšanas līmeņiem. Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties.    

LŪGŠANAS GRUPA “AKA” – Nu jau sesto gadu mūsu draudzē reizi mēnesī notiek lūgšanu grupa “Aka”, kuras galvenais uzdevums ir sniegt iespēju draudzes locekļiem nelielā grupā piedzīvot dziedinošu atmosfēru un veicināt pārdomas, kas ļauj ieskatīties sevī un savā ticībā arvien godīgāk un dziļāk. Grupas nosaukums “Aka” nācis no idejas, kad Jēzus svelmainā dienā pie akas satika samarieti un starp viņiem abiem izveidojās garš, dzīvi pārveidojošs dialogs. Aka simbolizē sirdi, un akas ūdens ir mūsu sirds spogulis. Un, ja tu tā godīgi savā sirdī ieskaties, kāds ir tavs atpulgs? Kā tu uz sevi un savu dzīvi skaties? Ir tik svarīgi, lai pie tavas sirds, pie tavas akas ir Jēzus, jo viņš maina tavas acis, kā mums uz sevi un visu, kas ap mums un mūsu dzīvēs notiek, vajadzētu skatīties. Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties!  

VINGROŠANAS NODARBĪBAS – veselā miesā vesels gars. Dr. Edīte Balka Walter katru nedēļu otrdienas rītos piedāvā vingrojumus un aktivitātes, lai uzturētu možu garu mūsu draudzes locekļiem. 

BĒRNU SVĒTDIENAS RĪTU UZRUNAS – divreiz mēnesī Kalamazū latviešu skolas bērni nāk uz draudzes dievkalpojumu pirmo daļu, kur katru reizi mācītāja ir sagatavojusi bērniem uzrunu, lielākoties vienmēr iesaistot bērnus aktīvās diskusijās un arī aktivitātēs, lai tās dienas Svēto Rakstu teksts būtu izdzīvots un saprasts. Urunas laikā bērni vienmēr pulcējas pie altāra un tā tiek dēvēta par “mūsu satikšanās vietu”.

DRAUDZES SENIORU APRŪPE –   draudzes senioru aprūpes koordinatore ir Diāna Kārkliņa. Tiek gādāts, lai katram draudzes loceklim, kuram ir 80+ gadi, būtu kāds, kas regulāri uzzvana vai arī apciemo. Katru gadu decembrī rīkojam draudzes senioru Ziemassvētku pusdienas, kurās īpaši pasakām viņiem paldies par viņu devumu un atbalstu draudzes darbā.  

SADRAUDZĪBAS STUNDAS – pēc dievkalpojumiem dievlūdzēji ir mīļi aicināti uzkavēties uz kafiju, gardumiem un kopīgām sarunām. Divas, trīs reizes gadā Dāmu komiteja pēc dievkalpojumiem rīko Zupu pusdienas. To ieņēmumi vienmēr tiek ziedoti labdarbības darbiem Latvijā un Mičiganā.   

PASĀKUMI – Iespēju robežās rīkojam dažādus draudzes pasākumus: Pļaujas svētku pusdienas ar loteriju, draudzes Ziemassvētku eglīti ar sadziedāšanos un Ziemassvētku vecīša ierašanos, Lieldienu brokastis, Pankūku brokastis, tematiskās lekcijas